کلینیک شنوایی وسمعک شهر سالم شهرداری منطقه ۱۷

کلینیک شنوایی وسمعک شهر سالم شهرداری منطقه  ۱۷ ساخته ،نصب ومورد بهر برداری قرار گرفت

نظر دهيد