کلینیک شنوایی وسمعک ایرلایف

اتاقک تک کابین ادیومتری کلینیک شنوایی وسمعک ایرلایف واقع درخیابان پیروزی نصب ، راه اندازی ومورد بهره برداری قرار گرفت

نظر دهيد